انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

اولین جلسه هیأت مدیره با مجمع خیرین سلامت

بسمهتعالی اولین نشست مشترک هیأت مدیره انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان با دبیرکل مجمع خیرین سلامت جناب حاجآقا نیری در روز دوشنبه 93/1/23 در محل مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری برگزار گردید. در این نشست مقررشد در زمینه حمایت از تولید داروهای موردنیاز کشور و نیز تجهیزات پزشکی...
1394/4/8 11:47:24

Powered by PARS DATA