انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

دومین جلسه هیأت مدیره با مجمع خیرین سلامت کشور

بسمهتعالی دومین نشست مشترک هیأت مدیره انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان با رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز کشور جناب آقای دکتر حافظی در روز دوشنبه 94/2/14 در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار گردید. در ابتدای این نشست جناب آقای مهندس حاجابراهیمی مدیرعامل محترم انجمن خیرین توسعه عل...
1394/4/3 10:20:22

Powered by PARS DATA