ارتباط با فناوران

فناوران محترم به منظور دریافت مشاوره، راهنمایی و حمایت های معنوی می توانند از طریق راه های ارتباطی زیر با انجمن تماس برقرار نمایند.

تلفن : ۴۳ - ۷۶۴۸۰۰۴۱

Info@sanjeshco.com

technofs@gmail.com