جلسه هیئت اندیشه ورز بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) ۹۸/۷/۳