دكتر سعید سركار

weight
۲
Dr. Saeed Sarkar

دكتر سعید سركار

هیأت امنا
هیئت مدیره

سال تولد:۱۳۳۶

آدرس محل کار: تهران – انتهاي بلوار کشاورز – مجتمع بيمارستاني امام خميني –
مرکز تحقيقات علوم و تکنولوژي در پزشکي.

تحصيلات ۱۳۷۳(۱۹۹۴): : دکتراي تخصصي در رشته فيزيك پزشكي،گرايش پزشكي هسته اي
از دانشگاه Surrey انگلستان

۱۳۶۷(۱۹۸۸):  کارشناس ارشد فيزيك پزشكي از دانشگاه Surrey انگلستان

۱۳۷۳-۱۳۶۷(۱۹۹۴-۱۹۸۸): فعاليت تحقيقاتي در MRC بيمارستانHammersmith  لندن

۱۳۶۴(۱۹۸۵): ليسانس فيزيك از دانشگاه كاشان       

 

تجربة كاري و فعاليتهاي اجرائي            

 

رديف

از تاريخ

لغايت

عنوان

۱

۱۳۷۳

۱۳۶۷

پژوهشگر در MRC بيمارستان Hammersmith  لندن

۲

۱۳۷۳

تا کنون

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

۳

۱۳۷۳

-

يكي از مؤسسين مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي

۴

۱۳۷۳

۱۳۸۱

معاون پژوهشي مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي

۵

۲/۲/۷۵

۱/۲/۸۷    

رئيس گروه علوم پرتو پزشکي مرکز تحقيقات علوم و تکنولوژي در پزشکي

۶

۲/۳/۷۵

تا کنون

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته فيزيک پزشکي و مهندسي پزشکي

۷

۲/۷/۷۵

۲۲/۸/۸۰

عضو کميته سياستگذاري پژوهشهاي مهندسي پزشکي و ارتباط با صنعت

۸

۸/۷/۷۵

تا کنون

مسئول فيزيک بهداشت دانشگاه

۹

۴/۱۱/۷۵

۲/۳/۸۳

مدير گروه بيوفيزيک

۱۰

۱۶/۶/۷۶

۲۶/۷/۸۰

استاد راهنماي دانشجويان شاهد و ايثارگر پزشکي

۱۱

۴/۱۰/۷۶

تا کنون 

عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده

۱۲

۱۳/۱۱/۷۶

۸۱

مسئول فيزيک بهداشت پزشکي هسته اي وليعصر

۱۳

۷۷

تا کنون

عضو هيئت مديره انجمن فيزيک پزشکي ايران

۱۴

۲۲/۷/۷۷

۲۲/۷/۷۸

استاد مشاور دانشکده پزشکي

۱۵

۱/۱۰/۷۷

۱/۱۰/۷۹

عضو کميته موزه دانشکده پزشکي

۱۶

۷۷/۱۲/۸

تا کنون

نماينده تام الاختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در کميسيون مشترک با سازمان انرژي اتمي ايران

۱۷

۲۲/۳/۷۸

......

عضو شوراي پژوهشي علوم پايه

۱۸

۲۳/۸/۷۸

۲۳/۸/۸۰

عضو کميته سياستگذاري پژوهشهاي مهندسي پزشکي

۱۹

۷۹/۲/۲۸

۷۹/۲/۲۹

دبير چهارمين کنگره فيزيک پزشکي ايران

۲۰

۲۹/۴/۷۹

۲۹/۴/۸۱

عضو کميته نظارت و ارزشيابي عملکرد آموزش رشته هاي علوم پايه پزشکي و بهداشت شوراي دانشکده پزشکي

۲۱

۲۹/۴/۷۹

۲۹/۴/۸۱

عضو شوراي دانشکده پزشکي

۲۲

۳۰/۵/۷۹

۱/۶/۷۹

عضو کميته علمي همايش تربيت نيروي انساني در دوره هاي دکتري تخصصي رشته هاي علوم پزشکي در داخل و خارج از کشور

۲۳

۲۲/۶/۷۹

۲۲/۶/۸۱

عضو هيئت تحريريه مجله Acta Medica Iranica

۲۴

۱۸/۸/۷۹

۹/۸/۸۰

عضو کميته علمي دهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران

۲۵

۱۰/۵/۸۰

.....

عضو شوراي انفورماتيک مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)

۲۶

۲۲/۵/۸۰

۲۲/۵/۸۲

عضو کميته تخصصي-پژوهشي مهندسي تجهيزات پزشکي

۲۷

۲۰/۱۱/۸۰

تا کنون

عضو هيئت موسس انجمن نانوفن آوري ايران

۲۸

۱/۱۲/۸۰

تا کنون

مسئول بازنگري رشته فيزيک پزشکي

۲۹

۲۲/۳/۸۱

......

عضو کميته صنعت و انتقال دانش فني انجمن مهندسي پزشکي ايران

۳۰

۲۹/۴/۸۱

۲۹/۴/۸۱

عضو هيئت ممتحنه امتحان جامع دانشجويان دوره پي اچ دي

۳۱

۱۲/۹/۸۱

تا کنون

عضو پيوسته انجمن نانو فن آوري ايران

۳۲

۳/۷/۸۱

تا کنون

عضو هيئت تحريريه مجله فيزيک پزشکي

۳۳

۲/۸/۸۱

.......

رئيس کميته سياستگذاري پژوهشهاي تجهيزات پزشکي

۳۴

۶/۸/۸۱

تا کنون

عضو هيئت تحريريه مجله تحقيقات پرتوي ايران IJRR

۳۵

۱۶/۱۰/۸۱

تا کنون

رئيس مرکز تحقيقات علوم وتکنولوژي در پزشکي

۳۶

۱۶/۱۰/۸۱

تا کنون

عضو کميته بازنگري برنامه درسي رشته فيزيک پزشکي

۳۷

۲/۶/۸۲

......

رئيس کميته سياستگذاري و تحقيقات نانوفناوري زيست پزشکي

۳۸

۲۸/۱/۸۲

تا کنون

عضو اصلي هيات مديره انجمن نانو فن آوري ايران

۳۹

۲۶/۲/۸۲

تا کنون

مدير مرکز رشد لوازم و تجهيزات پزشکي دانشگاه

۴۰

۲۵/۶/۸۲

.......

عضو کميته تبيين سياستهاي استراتژيک د. ع. پ. تهران

۴۱

۲۲/۷/۸۲

.......

نماينده معاونت تحقيقات و فناوري وزارت ب . د.و آموزش پزشکي

۴۲

۴/۸/۸۲

.......

 نماينده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در کميسيون هماهنگي ستاد ويژه نانوفناوري

۴۳

۱۹/۹/۸۲

تا کنون

عضو ستاد نانوتکنولوژي

۴۴

۸۲ 

تا کنون

عضو کميته physics & gamma camera

۴۵

۲۰/۲/۸۳

تا کنون

عضو کميته ماده ۸ قانون حفاظت در برابر اشعه

۴۶

۱۶/۲/۸۳

تا کنون

عضو کميته تحقيقات و فن آوريهاي نوين در علوم پزشکي

۴۷

۱/۴/۸۳

تا کنون

مدير کميته توسعه منابع انساني ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

۴۸

۳/۶/۸۳

تا کنون

عضو اصلي شوراي شبکه مراکز رشد علم و فناوري

۴۹

۵/۷/۸۳

...

عضو کميته تخصصي ابداعات و اختراعات و نو آوري دهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي

۵۰

۲۷/۸/۸۳

۲۸/۳/۸۳

عضو کميته علمي هشتمين همايش سراسري پزشکي هسته اي ايران

۵۱

۲۹/۱۰/۸۳

.......

عضوکميته همکاريهاي دانشگاه و صنعت دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵۲

۱۶/۳/۸۴

تا کنون

عضو شوراي عالي مرکز تحقيقات نانوفن آوري پزشکي

۵۳

۱۲/۵/۸۴

تا کنون

دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵۴

۱۸/۷/۸۴

.......

دبير کميته نانو فناوري پزشکي

۵۵

۱۵/۸/۸۴

.......

عضو کميته تخصصي ابداعات و نو آوري ها و فرضيات علمي يازدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي

۵۶

۱۹/۱۰/۸۴

.......

مدير کار گروه توسعه منابع انساني متخصص

۵۷

۱۶/۱/۸۵

.......

عضو گروه فناوري هاي نو

۵۸

۶/۲/۸۵

تا کنون

رئيس کميته بررسي ابداعات و اختراعات

۵۹

۹/۳/۸۵

.......

نمايده وزارت ب.د.آ.پ جهت شرکت در جلسات کار گروه تخصصي علوم و فناوري و آموزش

۶۰

۱۶/۳/۸۵

تا کنون

رابط د.ع.پ.تهران با کميته نانو فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

۶۱

۲۳/۳/۸۵

.......

نماينده رياست دانشگاه در راه اندازي دانشکده علوم نوين و دبير ستاد فناوري هاي نوين

۶۲

۲۵/۷/۸۵

.......

عضو کميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

۶۳

۱/۸/۸۵

.......

عضو کميته تخصصي ابداعات اختراعات و فرضيه هاي علمي دوازدهمين جشنواره رازي

۶۴

۱۶/۸/۸۵

تا کنون

عضو هئيت ممتحنه و ارزشيابي رشته فيزيک پزشکي

۶۵

۳۰/۱۱/۸۵

تا کنون

عضو هئيت ممتحنه و ارزشيابي رشته  نانوتکنولوژي

۶۶

۱۹/۱/۸۶

.......

عضو کارگروه بررسي و توين اساسنامه و آيين نامه راه اندازي مراکز رشد واحدهاي فناوري در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

۶۷

۱/۵/۸۶

تا کنون

عضو هئيت تحريريه Iranian Journal of Family and Reproductive Health

۶۸

۲۸/۶/۸۶

تا کنون

عضو دفتر همکاري هاي فناوري نهاد رياست جمهوري

۶۹

۹/۸/۸۶

۹/۸/۸۷

عضو هيات ممتحنه رشته فيزيک پزشکي و حفاظت پرتوي و راديولوژي

۷۰

۲۶/۹/۸۶

تا کنون

مدير عامل شرکت نانوسيستم پارس

۷۱

۲۳/۱۰/۸۶

.......

عضو گروه آموزشي نانوتکنولوژي پزشکي مستقر در دانشکده جديداتاسيس فناوري هاي نوين علوم پزشکي

۷۲

۲/۴/۸۷

۸۸/۲/۴

عضو هيات ممتحنه رشته نانو فن آوري پزشکي

۷۳

۸۷/۲/۳۱

۸۹/۲/۳۱

عضو کميته ثبت اختراع و ابداع دانشگاه

۷۴

؟؟

تا کنون

عضو کميته نانوتکنولوژي دانشگاه

۷۵

۸۷

تا کنون

عضو هيئت امناء دانشگاه علوم پزشکي کاشان

۷۶

 

.......

نماينده شرکت سرمايه گذاري پتروشيميايي و شيميايي تامين در هيات مديره شرکت سرمايه گذلري تامين اجتماعي

۷۷

۲۴/۷/۸۷

تا کنون

دبير ستاد نانو

 

عضو هيئت تحريريه

رديف

شروع

خاتمه

عنوان

۱

۱۳۷۹

تاکنون

عضو هيئت تحريريه مجله Acta Medica Iranica

۲

۱۳۸۱

تاکنون

عضو هيئت تحريريه مجله فيزيک پزشکي ايران

۳

۱۳۸۱

تاکنون

عضو هيئت تحريريه مجله تحقيقات پرتوي ايران

۴

۱۳۸۱

تاکنون

عضو هيئت تحريريه مجله پزشکي هسته اي ايران

۵

۱۳۸۱

تاکنون

عضو هيئت تحريريه مجله راديولوژي ايران

 

 

پروژه ها وطرح ها

رديف

شروع

خاتمه

عنوان

۱

۱۳۷۸

۱۳۷۷

ساخت نفوذسنج و استفاده از روش نفوذسنجي براي کاليبراسيون کيوولت دستگاههاي اشعه ايکس

۲

۱۳۷۸

۱۳۷۹

طراحي و ساخت يک سيستم تصويرگر حرارتي به کمک حسگرهاي الکتريکي

۳

۱۳۷۹

۱۳۸۰

طراحي، و ساخت سوزن بيوپسي نيمه اتوماتيک

۴

۱۳۷۸

۱۳۸۰

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري جذب يد

۵

۱۳۸۱

۱۳۸۲

بررسي تطبيقي اتاقهاي عمل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استاندارهاي روز و يافتن مغايرتهاي موجود

۶

۱۳۸۱

۱۳۸۲

بررسي و مدلسازي جذب ليزر Nd-YAG در بافت کبد

۷

۱۳۸۲

۱۳۸۴

توليد سوزن بيوپسي نيمه اتوماتيک

۸

 

۱۳۸۴

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري پرتوهاي گاما(دوز کاليبراتور)

۹

۲۵/۹/۸۳

۱۰/۱۲/۸۴

تعيين پيش پردازش اصلاح بهينه جهت بهبود کيفيت تصاوير پزشکي هسته­اي

۱۰

۱/۶/۸۳

۳۰/۶/۸۵

ارزيابي پرتو خروجي ليزر مورد استفاده در مراکز درماني پوستي  و مقايسه پارامترهاي آنها با شرايط استاندارد

۱۱

۱۰/۱۲/۸۳

۱/۱۲/۸۵

بررسي وضعيت موجود کنتراستهاي MR حاوي ذرات نانوپارامغناطيس اکسيد آهن و ميزان حساسيت آنها در تغييرات سيگنال حاصل از فانتوم 

۱۲

۱۲/۱۰/۸۵

۸/۱۱/۸۶

طراحي و پياده سازي يک سيستم نمونه در محيط MATLAB/GUI   جهت بخش بندي اتوماتيک مواد حاجب خوراکي در تصاوير CT : کاربرد در تصحيح آرتيفکت ناشي از ماده حاجب در پروسه تضعيف با استفاده از تصاوير CT در سيستمهاي PET/CT

۱۳

۷/۵/۸۶

۲۸/۱۱/۸۶

تهيه بانک اطلاعاتي طيف اشعه ايکس در راديولوژي بر اساس کليه روشهاي پيشگويي طيف اشعه ايکس  

۱۴

۳/۵/۸۵

۲۳/۱۲/۸۶

طراحي يک نرم افزار جهت پيشگويي طيف اشعه ايکس در تيوبهاي ماموگرافي 

۱۵

۵/۸/۸۶

۱/۴/۸۷

ارزيابي و بررسي دقت يك سيستم رهگيري بلادرنگ اشياء با استفاده از نور مادون قرمز 

۱۶

۱/۴/۸۵

-

بررسي و امکان سنجي طراحي و ساخت بردهاي الکترونيکي ميکروسکوپ نيروي مابين اتمي

۱۷

۱/۴/۸۵

-

بررسي و امکان سنجي طراحي و ساخت اجزاي نوري ميکروسکوپ نيروي مابين اتمي

۱۸

۱/۸/۸۵

 

طراحي و ساخت يك ابزار با شرايط تهاجمي محدود براي ساده­سازي و بالا بردن ضريب اطمينان در جراحي مري

۱۹

۳/۳/۸۶

 

طراحي وساخت ابزارهاي جراحي برشي وسوراخکاري اولتراسونيک

۲۰

۳/۳/۸۶

 

طراحي وساخت عملگرهاي پيزوالکتريک نانومتري

۲۱

۳۱/۳/۸۶

 

بررسي اثر نوع پوست و تراكم موهاي زائد بر روي الگوهاي شبيه سازي توزيع حرارتي و آسيب حرارتي ليزر ديود ۸۱۰ نانومتر جهت بهينه سازي پروتوکلهاي درمان 

۲۲

۱۶/۵/۸۶

 

طراحي و اجراي  يک سيستم پايه­اي رهگيري بلادرنگ ابزار جراحي براي استفاده در جراحيهاي هدايت شده با تصاوير

۲۳

۱/۳/۸۷

-

مدلسازي پديده زمان پرواز (TOF ) در تصوير برداري سه بعدي توموگرافي با نشر پوزيترون   (PET ) با استفاده از روش مونت کارلو جهت بهينه سازي عملکرد سيستمهاي TOF PET     

۲۴

۱/۳/۸۷

-

بررسي تاثير عدم قرارگرفتن بيمار در مركز ميدان ديد در تصوير برداري توموگرافي كامپيوتري بر روي ميزان دز بيمار و نويز تصوير   

۲۵

 

 

Treatment of Patient with Spinal Cord Injury

مقالات چاپ شده داخلي

 

رديف

عنوان

نويسندگان

چاپ در

۱

‌بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر ميزان دز دريافتي توسط افراد خانواد بيماران يد درماني شده

سعيد سركار، مهسا دهقانپور، محسن ساغري، مهدي غياثي نژاد

 

۲

مجله پزشكي هسته اي ايران شماره هاي ۱۴ و ۱۵ صفحه ۵۴ ۴۵ زمستان ۷۹ و بهار ۸۰.

 

 

۳

‌طراحي و نمونه ســازي يك پروتز مدولار هيپ

دكتر فرزام فرهمند، دكتر سعيد سركار، دكتر پرويز كابلي، دكتر محمد جواد ابوالحسني ،‌ دكتر محمد حسين سامي

‌مجله حكيم دوره چهارم شمـاره اول صفحه ۵۹ ۶۸ بهار ۸۰.

۴

اندازه گيري ولتاژ لامپهـاي پرتو ايكس تشخيصي توسط نفوذ سنج جهت اجـــراي برنامه تضمين كيفي دستگاههـــاي راديولوژي

سعيد سركار، صديقه مرجانه، دکتر پرويز كابلي

مجله حكيم دوره چهارم شمـاره سوم صفحه ۱۷۲ ۱۶۸ پائيز ۸۰.

۵

طراحـي دستگاه مانيتورينگ سلامت جنين

دكتر محمد جواد ابوالحسني، علي يوسفـي ،‌ دكتر سعيد سركار

مجله حكيم دوره چهارم شماره چهارم صفحه ۲۷۱ ۲۶۴  زمستان ۸۰ .

۶

‌بررسي اثرات فاصله چشم و محيط پراكندگي بر قدرت تفكيك مكاني و كنتراست تصــاوير گاما كمرا

دكتر سعيد سركار، اكرم آبهشت، دكتر سيد حسن فيروزآبادي

مجله پزشكي هسته اي ايران شماره هاي ۱۶ و ۱۷  صفحه ۵۸ ۵۱  زمستان ۸۰ و بهار ۸۱.

۷

‌ارزيابي بخشهاي راديوگرافي ،‌حفاظت در برابر تابش و برخي عوامل موثر بر كيفيت تصاوير

دكتر پرويز كابلي، دكتر سعيد سركار، سيما تقي زاده، دكتر محمد جواد ابوالحسني و دكتر محمد علي عقابيان

مجله حكيم دوره پنجم شماره اول صفحه ۳۰ ۲۳  بهار ۸۱ .

۸

‌ايجاد تصوير سه بعـدي با استفـاده از سيستم هاي فراصوت دو بعدي

غلامرضا عزيزيان،‌ دكتر سعيد سركــار، دكتر محمد جواد ابوالحسني

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان سال نهم شـماره ۲، تابستان ۸۱.

۹

‌بررسي اثرات فاصله چشم و محيط پراكندگي بر قدرت تفكيك مكاني و كنتراست تصــاوير گاما كمرا

دكتر سعيد سركار، اكرم آبهشت، دكتر سيد حسن فيروزآبادي

مجله پزشكي هسته اي ايران شماره هاي ۱۶ و ۱۷  صفحه ۵۸ ۵۱  زمستان ۸۰ و بهار ۸۱.

۱۰

Surface Reconstruction of Defect Conturs for Medical image Registration purpose

M.A.‎ Oghabian, P.‎ Kaboli, S.Sarkar

The Iranian Journal of Nuclear Medicine, 18, p 22-32, 2002

۱۱

مدلسازي جذب ليزر Nd-YAG و توزيع حرارتي آن در بافت با استفاده از تكنيك مونت كارلو

محمد رضا علينقي زاده، دكتر سعيد سركار، دكتر محمد حسين ميرانبيگي

مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره اول، شماره ۱- بهار ۱۳۸۲.

۱۲

بررسي قابليتهاي سيستم ترموگرافي در شناسايي برخي از بيماري هاي بافت پستان در مقايسه با سيستم ماموگرافي

سعيد سركار، نسرين احمدي نژاد، سيما تقي زاده

مجله فيزيك پزشكي ايران

۱۳

Measurement of organ dose in abdomen-pelvis CT exam as a function of mA, KV and scanner type by Monte Carlo method

M.R . Ay , M.‎ Shahriari, S.‎ Sarkar, P.‎ Ghafarian

Iranian Journal of Radiation Research , Volume 1, Number 4 (۳-۲۰۰۴)

۱۴

Application of Small Angle X-Ray Scattering (Saxs) With Synchrotron Facility in Differentiation between Normal and Tumoral Breast Tissues

V.‎ Changizi, M.A.‎ Oghabian, S.‎ Sarkar, R.D.‎ Speller, A.‎ Arab Kheradmand

Iran.‎ J . Radiat.‎ Res.‎,2 (4)‎:‎ 205-210 2005

۱۵

بررسي عملکرد کوليماتورهاي تيغه اي در پزشکي هسته اي با در نظر گرفتن تابع نقطه گستر و تابع تغيير انتقال براي انرژي ۱۴۰keV

مهسا بهبهانيان-دکتر عليرضا کمالی اصل

مجله فيزيک پزشکی ايران، دوره ۳، شماره ۱۱، تابستان ۸۵.

۱۶

شبيه سازي کامل دوربين گاما به روش مونت کارلو و بررسي تاثير فاصله و محيط پراکنده ساز برروي کيفيت تصوير

مهسا بهبهانيان-دکتر عليرضا کمالی اصل

مجله فيزيک پزشکی ايران، دوره ۳، شماره ۱۳، زمستان ۸۵.

۱۷

بررسي تاثير ليزر هليوم نئون بر ميزان ترشح سايتوکاينهاي موثر بر پس زدن پيوند در محيط کشت

عبدالرسول مهرسای، مطترا افشار پاد، احسان قبادی، ماندانا افشار پاد، ماندانا محی الدين، غلامرضا پورمند، بيتا انصاری، سعيد سرکار، بهروز نيک بين

ليزر پزشکی،دوره چهارم، شماره ۳، صفحات ۳۰-۳۳، ۱۳۸۵

۱۸

Impact of Quality Control on Radiation Doses Received by Patient Undergoing Abdomen X-Ray Examination in Ten Hospital

B . Aghahadi, Z.‎ Zhang, S.‎ Zareh, S.‎ Sarkar, P.S.‎ Tayebi

Iranian Journal of Radiation Research, Vol 3, No 4, March 2006

۱۹

Simulation of Gamma Irradiation System for a Ballast Water Treatment

T.P.‎ Faez, S.‎ Sarkar

Iranian Journal of Radiation Research, Vol 4, No 2, 2006

۲۰

Planar and SPECT Monte Carlo Acceleration Using a Variance Reduction Technique in   I131 Imaging

H . R.‎ Khosravi, S.‎ Sarkar, A.‎ Takavar, M.‎ Saghari, M.‎ Shahriari

Iranian Journal of Radiation Research, Vol 4, No 4, P.‎ 175-182, 2007

۲۱

Evaluation of   LITCIT Software for Simulation of   Laser Heat Propagation in Skin Surplus Hairs

A.‎ Mehrsay, M.Afsharpad ,  A.Ghobadi, M.Afsharpad, M.Nahiyedin, Gh.Poormand, B.Ansari, S.Sarkar , B.Nikbeen

۱. Iranian Journal of Laser in Medicine , ۲۰۰۷

مقالات چاپ شده خارجي

رديف

عنوان

نويسندگان

چاپ در

۱

Biological syntehesis of very small silver nanoparticles by culture supernatant of Klebsiella pneumonia:‎ The effect of visible- light irradiation and the liquid mixing process

Narges Mokhtari, Sharam Daneshpajouh, Seyedali Seyedbagheri , Reza Atashdehghan, Khosro Abdi, Saeed Sarkar, Sara Minaian, Hamid reza Shahverdi, Ahmad Reza Shahverdi

Material Research Bulletin, Vol4,Issue6, June3,2008

۲

Elemental Analysis of Biological Matrices Using Tomographic Techniques

N.‎ M.‎ Spyrou, J.‎ M.‎ Sharaf And S.‎ Sarkar

Journal of Radio analytical and Nuclear Chemistry, Volume 167, Number 2 ‎/ January, P 425 ۴۶۵ ,۱۹۹۳

۲

A new dedicated PET system for breast imaging

A.‎ Karimian, S . Sarkar, G.‎ Raisali, H.‎ Zaidei ,

 European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.‎ Volume 30, Supplement 2, August 2003 .

۳

Comparative Assessment of Different Computational Models for Generation of X-Ray Spectra in Diagnostic Radiology and Mammography

M.‎ R.‎ Ay, S . Sarkar, M.‎ Shahriari, D.‎ Sardari and H.‎ Zaidi

IEEE, 2004

۴

Monte carlo simulation of x-ray spectra in diagnostic radiology and mammography using MCNP4C .

Ay MR, Shahriari M, Sarkar S, Adib M, Zaidi H .

Phys Med Biol.‎ 2004 Nov 7;‎49(21)‎:‎4897-917 .

۵

Slit slat collimator optimization with respect to MTF .

Kamali-Asl A, Sarkar S, Shahriari M, Agha-Hosseini H .

Appl Radiat Isot.‎ 2005 Mar;‎62(3)‎:‎461-8 .

۶

Cybpet :‎ Acylindrical   Pet System for Breast Imaging

Karimiyan, C.‎ J . Thomson, S.‎ Sarkar ,Raesali

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research , 545 , 2005

۷

Assessment of Different Computational Models for Generation of X-Ray Spectra in Diagnostic Radiology and Mammography

Ay MR, Sarkar S, Shahriari M, Sardari D, Zaidi H .

Med.‎ Phy, 32 , ۲۰۰۵

۸

Application of Small Angle X-Ray Scattering (Saxs) for Differentiation Between Normal and Cancerous Breast Tissue

Vahid Changizi, Mohammad A.‎ Oghabian, Robert Speller, Saeed Sarkar, Ali Arab Kheradmand

Int.‎ J.‎ Med . Sci.‎ 2005

۹

Response of    T Cell Cytokines to Low Level He-Ne Laser Irradiation in Invitro:‎ can Low Level Lasers Prevent Chronic Graft Rejection ?

A.Shirkavand , S.Sarkar, L.‎ Ataaee , M.‎ Hejhazi, M.Alinaghizadeh

Journal of Laser in Medicine, Vol4, No.‎4,2006

۱۰

The State of Art and Possible New Applications of Nano/Meso Porous Silica Aerogel

T.Faez, M.S . Yaghmaee, S.Sarkar

Electronic journal of Biology, Vol.‎1(4)‎ :‎ 76-80, 2005 .

۱۱

Involvement of Nitrergic and Opioidergic Systems in the Hypothermia Induced by Cholestasis in Rats

Leila Moezi, Hamed Shafaroodi, S.‎ Sarkar, Seyed Hasan Emami_Razavi, Mehdi Sanatkar , Naser Mirzai, Ahmad R.‎ Dehpour

Pathophysiology . ۲۰۰۶ Dec;‎13(4)‎:‎227-32.‎ Epub 2006 Sep 11

۱۲

A Linogram/Sinogram Cross-Correlation Method for Motion Correction in Planar and SPECT Imaging

Sarkar , S.‎ Oghabian, M.‎ A.‎ Mohammadi, I.‎ Mohammadpour, A.Rahmim, A .

IEEE Transactions on Nuclear Science, Issue 1, Part 1, Pages 71-79, Feb.‎ 2007

۱۳

Evaluation of the LITCIT software for thermal simulation of superficial lasers such as hair removal lasers  

Shirkavand , A.‎, Sarkar, S.‎, Hejazi, M.‎, Ataei, L.‎, Alinaghizadeh, M .

Indian Journal of Dermatology 52 (3)‎, pp.‎ 145-149

۱۴

A new Monte Carlo code for absorption simulation of laser-skin tissue interaction  

Shirkavand , A.‎, Sarkar, S.‎, Hejazi, M.‎, Ataie-Fashtami, L.‎, Alinaghizadeh, M.R .

Chinese Optics Letters Vol 5, No 4, pp.‎ 238-240

۱۵

Planar and SPECT Monte Carlo Acceleration Using a Variance Reduction Technique in   I131 Imaging

H . R.‎ Khosravi, S.‎ Sarkar, A.‎ Takavar, M.‎ Saghari, M.‎ Shahriari

۱- Iranian Journal of Radiation Research, Vol 4, No 4, P.‎ 175-182, 2007

۱۶

Automatic Segmentation of Oral Contrast Enhanced CT Images for Artifact Free Attenuation Correction in Pet/CT

M.‎ R.‎ Ay, J . H.‎ Bidgoli, S.‎ Sarkar, A.‎ R.‎ Ahmadian

European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging, Vol.‎ 34, Oct.‎ 2007

۱۷

Correction of oral contrast artifacts in CT-based attenuation correction of PET images using an automated segmentation algorithm .

Ahmadian A, Ay MR, Bidgoli JH, Sarkar S, Zaidi H .

IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, P 3542-3547 , 2007 .

۱۸

The Influence of Energy Indexing Algorithm and Electron Sub steps on MCNP4C Electron Transport:‎ Application in Monte Carlo Simulation of X-Ray Spectra in Diagnostic Radiology and Mammography

M.R.Ay , H.Ghadiri, P.Ghafarian, S.Sarkar, H,Zaidi

IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, P 4006-4011, 2007

۱۹

A Linogram/Sinogram Cross-Correlation Method for Motion Correction in Planar and SPECT Imaging

Sarkar , S.‎ Oghabian, M.‎ A.‎ Mohammadi, I.‎ Mohammadpour, A.Rahmim, A .

IEEE Transactions on Nuclear Science, Issue 1, Part 1, Pages 71-79, Feb.‎ 2007

۲۰

Application of small angle X-ray scattering (SAXS) for differentiation between normal and cancerous breast tissue .

Changizi V, Oghabian MA, Speller R, Sarkar S, Kheradmand AA .

Eur J Nucl Med Mol Imaging.‎ 2008 Apr 17;‎ [Epub ahead of print ]

۲۱

Application of small angle X-ray scattering (SAXS) for differentiation between normal and cancerous breast tissue .

Changizi V , Oghabian MA, Speller R, Sarkar S, Kheradmand AA .

Eur J Nucl Med Mol Imaging.‎ 2008 Apr 17 .

۲۲

Correction of oral contrast artifacts in CT-based attenuation correction of PET images using an automated segmentation algorithm .

Ahmadian A, Ay MR, Bidgoli JH, Sarkar S, Zaidi H .

Eur J Nucl Med Mol Imaging.‎ 2008 Apr 17;‎ [Epub ahead of print ]

۲۳

Fullerene-based Low Toxic Nanocationite Particles (Porphyrin Adducts of   Cyclohexil Fullerene-C60 ) to Treat Hypoxia-induced Mitochondrial Dysfunction in Mammalian Heart Muscle

Nima Amirshahi,a Renad N.‎ Alyautdin,a Saeed Sarkar,b Seyed M.‎ Rezayat,b Marina A . Orlova, Igor V.‎ Trushkov,c Anatoly L.‎ Buchachenko,d and Dmitry A.‎ Kuznetsov

Archives of Medical Research ,  ۲۰۰۸

۲۴

New Porphyrin Adduct Of Fullerene – C60:A   promising nano-tool for medicinal use in the heart muscle hypoxia cases

Nima Amirshahi, Renad N.‎ Alyautdin, Seyed M.‎ Rezayat, Saeed Sarkar, Marina A . Orlova, Igor V.‎ Trushkov, Anatoly L.‎ Buchachenko, Dmitry A.‎ Kuznetsov

International Journal of Nanoscience, accepted on Mar 27, 2008 .

۲۵

Fullerene–Interfaced Porphyrin Ligand in Affinity Chromatography of Membrane Proteins

Nima Amirshahi1,, Renad N.‎ Alyautdin1, S.‎ Mahdi Rezayat2, Saeed Sarkar, Marina A . Orlova, Alexey P.‎ Orlov3, Andrey A.‎ Poloznikov3, Dmitry A.‎ Kuznetsov

Chromatographia , An International Journal for Rapid Communication in Chromatography , Electrophoresis, and Associated Techniques, accepted on 28 April 2008 .

 

کنفرانس داخلي   

رديف

عنوان

نويسندگان

چاپ در

۱

طراحي و ساخت يك سيستم جديد ترموگرافي تماسي با استفاده از حسگرهاي ترموالكتريكي

چهارمين كنگره فيزيك پزشكي ارديبهشت ۷۹

سعيد سركار، محمد جواد ابوالحسنی

۲

اندازه گيري و بهينه سازي فاكتورهاي فيزيكي تصوير در سيستم تصويربرداري حرارتي با حسگرهاي ترموالكتريك

چهارمين كنگره فيزيك پزشكي ارديبهشت ۷۹

سعيد سركار، صفدر زارع

۳

بررسي واندازه گيري اثرات پرتوهاي پراكنده در طيف انرژي و تابع خط گستر درSPECT

چهارمين كنگره فيزيك پزشكي ارديبهشت ۷۹

سعيد سركار، اكرم آبهشت، سيد حسن فيروزآبادي

۴

‌بررسي قابليتهاي سيستم ترموگرافي در شناسائي برخي از بيماريهاي بافت پستان در مقايسه با سيستم ماموگرافي

مجموعه مقالات پنجمين كنگره فيزيك پزشكي ايران  صفحه ۱۰ ۹  ارديبهشت ۸۱.

سعيد سركار، نسرين احمدي نژاد، سيما تقي زاده، پرويز كابلي

۵

ساخت نفوذ سنج جهت كاليبراسيون كيلوولت دستگاههاي راديولوژي تشخيصي

مجموعه مقالات پنجمين كنگره فيزيك پزشكي ايران  صفحه ۱۰ ۹  ارديبهشت ۸۱.

سعيد سركار و صديقه مرجانه حجازي

۶

‌اندازه گيري ميزان تراكم استخوان به روش ‍PQCT با استفاده از دستگاههايCT–Scan  معمولي

اولين كنفرانس بين المللي پرتوها و نقش آن در تشخيص و درمان، مهر ماه ۷۹

علي قاسم زاده، سعيد سركار، شهرام اخلاق پور

۷

PET و قابليتهای آن در پزشکی

هفدهمين کنگره راديولوژی، ۷۹

پرويز کابلی، سعيد سرکار

۸

کاربرد PET   در پزشکی

پنجمين کنگره ساليانه پزشکی هسته ای،۸۰

سعيد سرکار

۹

مدلسازی جذب ليزرNd-Yag   و توزيع حرارتی آن در بافت با استفاده از تکنيک مونت کارلو

پنجمين کنگره فيزيک پزشکی ايران، ۸۲

سعيد سرکار، محمد حسين ميران بيگی، محمد رضا علينقی زاده

۱۰

تعيين حرکت بيمار در تصويبرداری صفحه ای استاتيک با استفاده از تصويررداری ديناميک و اصلاح آرتيفکت مربوط به آن

پنجمين کنگره فيزيک پزشکی ايران، ۸۲

سعيد سرکار، منصور جم زاده، عليرضا محمد پوزه آب

۱۱

بررسی قابليتهای سيستم ترموگرافی در شناسايی برخی از بيماريهای بافت پستان در مقايسه با سيستم ماموگرافی

پنجمين کنگره فيزيک پزشکی ايران، ۸۳

سعيد سرکار، نسرين احمدی نژاد،سيما تقی زاده

۱۲

بررسی توانايی دوربين CCD در دانسيتومتری فيلم راديولوژی

پنجمين کنگره فيزيک پزشکی ايران، ۸۴

سعيد سرکار، انسيه روحی، صديقه مرجانه حجازی

۱۳

اهميت کنترل کيفيت و اندازه گيری پارامترهای فيزيکی در سيستم SPECT

ششمين کنگره ساليانه پزشکی هسته ای ايران،۸۱

نويده آقايی، سعيد سرکار، سيد حسن فيروزآبادی، احمد بيطرفان رجبی

۱۴

حذف آرتيفکت ناشی از عبور پرتوها از ديواره کوليماتوری در تصاوير پزشکی هسته ای برای فوتونهای انرژی بالا(keV 511 ) با بهره گيری از کوليماتور اسليت اسلت تقريب مونت کارلو- MCNP

نهمين گردهمايی  فيزيکدانان و متخصصين علوم هسته ای کشور

عليرضا کمالی اصل، سعيد سرکار، مجيد شهرياری، حسين آقاحسينی

۱۵

شبيه سازی کامل سيستم تصويربرداری به روش مونت کارلو با استفاده کد  و ارزيابی آن با نتايج تجربی

دهمين گردهمايی  فيزيکدانان و متخصصين علوم هسته ای کشور

عليرضا کمالی اصل، سعيد سرکار، مجيد شهرياری، حسين آقاحسينی

۱۶

نانودارو ها و دورنمای آن

شانزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ، ۸۲

سعيد سرکار

۱۷

بررسی تجربی جذب ليزر Nd-Yag در بافتدکبد گوسفند

ششمين کنگره فيزيک پزشکی ايران ، ۲۲-۲۴ ارديبهشت ۸۳

محمدرضا علينقی زاده، سعيد سرکار، محمد حسين ميرانبيگی

۱۸

اهميت تصحيح حرکتی تصاوير در تصويربرداری SPECT

ششمين کنگره فيزيک پزشکی ايران ، ۲۲-۲۴ ارديبهشت ۸۳

ايرج محمدی فيروزجانی، محمد علی عقابيان، سعيد سرکار

۱۹

تخمين دز جذبی بيمار در تصويربرداری لگن و شکم با استفاده از سيستم سی تی اسکن ساده و مولتی اسلايس به روش مونت کارلو

دومين کنگره بين المللی تکنولوژی و علوم هسته ای،۸۳

محمدرضا آی، سعيد سرکار، مجيد شهرياری، پرهام غفاريان

۲۰

آشکارسازی و تصحيح آرتيفکت حرکتی در تصويربرداری SPECT

دومين کنگره بين المللی تکنولوژی و علوم هسته ای،۸۳

ايرج محمدی فيروزجانی، محمد علی عقابيان، سعيد سرکار،عليرضا محمدپور

۲۱

آشکارسازی و تصحيح آرتيفکت حرکتی در تصويربرداری پزشکی هسته ای

هشتمين همايش ساليانه پزشکی هسته ای ايران، تهران،۲۷-۲۸ آبان ۸۳

ايرج محمدی فيروزجانی، محمد علی عقابيان، سعيد سرکار،عليرضا محمدپور

۲۲

Atomic/Molecular/sub-nano Manipulation of Liquid Systems When Strong Interaction Observe Among the Components

۱st Iran-Rassia joint seminar &workshop on nanotechnology, 28-30 may 2005 .

M.S.‎ Yaghmaee , S.Sarkar

۲۳

Nano/Meso Porous Silica Aerogel(the state of art and possible new application

۱st Iran-Rassia joint seminar &workshop on nanotechnology, 28-30 may 2005 .

T.Faez, M.S . Yaghmaee, S.Sarkar

 

کنفرانس خارجي  

رديف

عنوان

طرح  در

نويسندگان

۱

A Hybrid Approach for Accurate Estimation of the Scatter Component in X-ray CT Combining Experimental Measurements and Monte Carlo Simulations

IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, 2008.‎

A.‎ Akbarzadeh , M.R.‎ Ay, H.‎ Ghadiri, S.‎ Sarkar, H.‎ Zaidi,

۲

Comparative Assessment of Rotating Slat and Parallel Hole Collimator Performance in GE DST-Xli Gamma Camera:‎ A Monte Carlo Study

ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, pp.‎ 1062–1065, 2008

N.‎ Dehestani , S.‎ Sarkar , M.R.‎ Ay , M.‎ Sadeghi  and M.‎ Shafaei

۳

Position dependency of Energy Spectra in ring PET System and Methods of correction

Symposium on nuclear reactors” ‪(Surrey university)‬ 1990

S.Sarkar, N.M Spyrou

۴

Evaluation of the Effect of Various Parameters on the Amount of Radiation Dose Received By Home mates of   I-135 Therapy Patients

European Association of Nuclear Medicine Congress, 2001.‎

S.‎ Sarkar , Dehghanpour, Saghari, Gh.Hyasinejad

۵

Investigation of the Effect of Source Distance and Scattering Medium on Spatial Resolution and Contrast of Gamma Camera Images

European Association of Nuclear Medicine Congress, 2002.‎

S.‎ Sarkar, Abhesht, Firouzabadi

۶

A New Contact Thermography System Using Thermoelectric Sensors

Biomed, 2002, Malaysia 5 – 8 June.‎2002.‎

S.‎ Sarkar .‎ M.‎ DJ . Abolhassani, A.‎ Saberi

۷

Physical Parameters of a Propose Slit Slat Collimator for 511 KeV Imaging

WC 2003, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 24-29 August 2003, Sydney, Australia.‎

A.‎ Kamali, S . Sarkar, M.‎ Shahriari, H.‎ Aghai Hosaini

۸

Experimental Investigation and Modeling of Nd-YAG Laser Absorption in Sheep Liver

WC 2003, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 24-29 August 2003, Sydney, Australia.‎

MR.‎ Alinaghi Zadeh, S . Sarkar, MH.‎ Miranbeigi

۹

Possibility of Performing BMD Using Conventional CT Scanners

IBMS-ISBMR , ۲۰۰۳

Ghsemzade, S . Sarkar, Akhlaghpour

۱۰

A New Dedicated PET System for Breast Imaging

European Association of Nuclear Medicine Congress 2003

Karimiyan, S . Sarkar, Raesali, H.‎ Zaidi

۱۱

The Effect of Slit Slat Collimators on Reduction of Human Dose during SPECT Imaging

third International WONUC Conference, 2003.‎

A.‎ Kamali, Shahryari, S.‎ Sarkar

۱۲

Motion Correction of SPECT Projection before Reconstruction

WSCG’2004 - the 12th International Conference in Central Europe on Computer Graphics , Visualization and Computer Vision’ 2004

M.‎ A . Oghabian, I.‎ Mohammadi, S.‎ Sarkar, A.‎ R.‎ Karimian

۱۳

Comparative Assessment of Different Computational Models for Generation of X-Ray Spectra in Diagnostic Radiology and Mammography

Medical Imaging Conference, Rome, Italy, 2004

M.‎ R.‎ Ay, M . Shahriari, S.‎ Sarkar, D.‎ Sardari and H.‎ Zaidi

۱۴

Experimental Investigation and Modeling of Nd-YAG laser Absorption in Sheep Liver

The 2nd Scientific Conference for Medical Students in the GCC Countries 25-28 January 2004.‎

M.‎ R . Alinaghizadeh, S.‎ Sarkar, M.‎ H.‎ Miranbeigi

۱۵

Detection and Correction of Motion Artifact in Nuclear Medicine Static Planar Imaging

EANM'04 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Sept.‎ 2004 , Helsinki- Finland

S.‎ Sarkar , A.‎ Muhammadpur

۱۶

Automatic Motion Detection and Correction for SPECT Studies

۸th Asia & Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology, Beijing, China , October 9-13, 2004

M.‎ A . Oghabian, F.‎ I.‎ Mohammadi, S.‎ Sarkar

۱۷

Advantages of Slit Slat Collimators in Gamma Camera & SPECT Imaging

۸th Asia Oceania congress of Nuclear Medicine and Biology 2004

S.‎ Sarkar , Kamali A.‎ Shahryari

۱۸

Evaluation and Comparison of Quantitative and Qualitative Effects of Scattering in Air and

۸th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology 2004

S.‎ Sarkar , Abehesht

۱۹

A Dedicated PET System for Breast Imaging (CYBPET )

ROME 2004 IEEE Conference

Karimiyan, C.‎ J . thomson, S.‎ Sarkar , Raesali

۲۰

MCNP4- Based Monte Carlo Simulator for Fan-and Con -Beam X-ray CT:‎ Development and Experimental Validation

Germany, 2004

, D.‎ Sardari , H.‎ ZaidiM.‎ R.‎ AY, S.‎ Sarkar, M.‎ Shahriari

۲۱

Optimization of MR Relaxometry for BMD-Measurements and its Correlation with DEXA

۲۷th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ,Shanghai, China, September 1-4, 2005

Alam, N.R . Bakhtiary, M.‎ Oghabian, M.A.‎ Sarkar, S.‎ Ghasemzadeh, A.Ghanaati, H.‎ Larijani , B.‎ Hamidy, Z.‎ Shakery, N .

۲۲

Preliminary Results of Schwann Cell Transplantation for the Treatment of Chronic Spinal Cord Injuries

۲nd International Congress Emirates Neuroscience Society, 28th-30th October 2006

H.‎ Saberi, P . Moshayedi, H.‎ Aghayan, B.‎ Arjmand, K.‎ Hosseini, M.‎ Firoozi, S.Sarkar

۲۳

MR Relaxivity Measurement in Rat Tissues after Administration of Some Different Iron Oxide Based Nano Particles

International Conference on Bio-Nanotechnology, UAE, 18-21 Nov.‎ 2006

M A . Oghabian,M.Bakhtiari, M.Malekpour, S.Amanpour, A.Arab Kharadmand , M.A.Mohagheghi, H.Ghana-Ati, S.Sarkar, S.Yarandi

۲۴

The reproducibility of DXA machines in low bone mass

poster presentation, ISCD Annual Confrence, Feb 4,2006

Ali Ghasemzadeh, Saeed.Sarkar ,Bagher Larijani , Afsaneh Bajoor , Ahmad Salimzadeh

۲۵

Automatic Segmentation of Oral Contrast Enhanced CT Images for Artifact Free Attenuation Correction in PET/CT

EANM 2007annual congress of the

M.‎ R.‎ Ay, J.‎ H.‎ Bidgoli, S.‎ Sarkar, A.‎ R . Ahmadian

۲۶

Correction of oral contrast artifacts in CT-based attenuation correction of PET images using an automated segmentation algorithm .

IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, P 3542-3547 , 2007 .

Ahmadian A, Ay MR, Bidgoli JH, Sarkar S, Zaidi H .

۲۷

Comparative assessment of different energy mapping approaches in CT based attenuation correction:‎ a patient study

Embec 2008- 4th European congress for medical and biomedical engineering 2008-, 23-27   Nov ,

Shirmohammad M.‎, Ay M.R . , Sarkar S.‎ , Rahmim A .  and Zaidi H .

۲۸

"A novel Energy mapping method for attenuation map generation at 511 keV in computed tomography based attenuation correction”

European Journal of nuclear medicine&molecular imaging, 2008, 35,Suppl2,124و Anuuual congress of the EANM2008, Munich,Germany

M.‎ Shirmohammad , M.R.‎ Ay, A.‎ Rahmim S.‎ Sarkar

 

نگارش کتاب                                                      

رديف

عنوان

سال انتشار

۱

فناوري نانو در علوم پزشکي مهندسي

۸۵

۲

فيزيک پزشکي

۸۵

          

ثبت اختراع

 داخلي : ۱ عدد

 عنوان: دستگاه تصويربرداري سي تي اسکن صنعتي با قابليت تصويرگيري از قطعات صنعتي چگال

خارجي: ۸ عدد (اروپا، آمريکا، چين، هند- هر يک دو عدد به عناوين زير) :

- New water soluble porphylleren compounds

-Use of magnesium isotope for treating hypoxia and medicament comprising the same