مجوزهای اخذ شده

- انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان در تاريخ ۸۸/۷/۲۵ تحت شماره ۱۰۴ در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.

- دريافت پروانه تأسيس به شماره  ۱/۸/۸۳/۴۱۷۳۵ مورخ ۸۸/۳/۶  از هیأت مركزي نظارت بر تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور به عنوان يك نهاد مردمي (NGO ) غيردولتي، غيرسياسي، غيرانتفاعي و داوطلبانه