مهندس ابراهیم حاج ابراهیمی

weight
Эбрахим Хадж Эбрахими

مهندس ابراهیم حاج ابراهیمی

هیئت مدیره

متولد ۱۳۴۰ تهران

سوابق تحصیلی:
  مهندسی عمران
کارشناس ارشد مدیریت

سوابق مدیریتی:

  • مشاور مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
  • عضو هیأت مدیره صندوق توسعه فناوری نانو
  • رئیس هیأت اجرایی موسسه توسعه فن آوری نخبگان
  • عضو هیأت مدیره صندوق توسعه فناوری ایرانیان
  • رئیس هیأت مدیره شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا)