چشم انداز و اهداف

چشم انداز ۱۰ ساله

انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان در سال ۱۴۰۸ شمسی، مؤثرترین نهاد مردمی در زمینه پیشرفت کشور مبتنی بر علم و فناوری است.

 

اهداف کلان ۱۰ ساله (۱۴۰۸)

* پیشتازی کشور در حداقل پنج شاخه علم و فناوری با راهبری انجمن (مرجعیت علمی)

* راه اندازی حداقل پنج مجموعه از کسب و کارهای مکمل غیر وابسته به دولت با انتفاع مستقیم حداقل یک میلیون نفر (خیر فراگیر)

* فراهم کردن امکان مشارکت حداقل یک میلیون خیّر در برنامه های علم و فناوری (مشارکت خیرین)