انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

جلسه با مجمع خیرین مدرسه ساز

بسمه تعالی نشست مشترک هیأت امنای انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان با رئیس محترم هیأتمدیره مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، جناب آقای دکتر حافظی روز شنبه اول مهر 91 در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار گردید. در این جلسه بر همکاری و تعامل بیشتر دو انجمن تأکید و مقرر شد تا انجمن خیرین توسعه ع...
1391/7/1 23:17:39

Powered by PARS DATA