انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

خبر جلسه سوم مشاورین هادی

سومین جلسه مشاورین هادی با شرکتهای مرکز رشد در روز یکشنبه 91/8/7 برگزار گردید. در این جلسه که بیش از 4 ساعت به طول انجامید ؛ مدیران شرکتهای پرتوفناوران رامان، هزاره سوم علوم ملل، صتایع کیمیای سبز طاد، ایرانیان بانژ، البرز فسفات و کارافن پرداز مبتکر مانا به معرفی فعالیتهای خود پرداختند. در ادامه مش...
1391/8/7 11:42:49

Powered by PARS DATA