انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

خبر خانه فناوران

خانه فناوران، محل رفت و آمد بسیاری از شرکتها خصوصا شرکتهای مرکز رشد شده است. به نظر میرسد عملکرد موفق انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان باعث جلب اعتماد بسیاری از شرکتهای مرکز رشد شده و همین موضوع سبب شده است خانه فناوران محل مناسبی برای درد و دل کردن، بیان مشکلات و ارائه دیدگاهها و نظرات آن...
1392/7/12 23:25:00

Powered by PARS DATA