دکتر سعید سهراب پور

weight
۲
Dr. Saeed Sohrab Pour

دکتر سعید سهراب پور

هیأت امنا

فارغ التحصيل دبيرستان البرز ۱۳۴۰ با رتبه اول
مهندسي مكانيك دانشكده فني دانشگاه تهران ۱۳۴۴-رتبه اول بورس دولت ايران
كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه بركلي كاليفرنيا
دكترا مهندسي مكانيك دانشگاه بركلي كاليفرنيا
استاديار مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز از سال ۱۳۵۰
فرصت مطالعاتي در دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس (UCLA) سال ۱۳۵۵
معاون دانشجويي دانشگاه شيراز ۱۳۵۷
دانشيار مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز ۱۳۵۸
معاون عمراني دانشگاه شيراز ۱۳۶۰
دانشيار مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف و قائم مقام دانشگاه بين المللي ۱۳۶۸
فرصت مطالعاتي در دانشگاه نيو مكزيكو ۱۳۶۹
معاون عمراني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ۱۳۷۰
عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ۱۳۷۰
معاون عمراني وزارت فرهنگ و آموزش عالي ۱۳۷۲
رئيس دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ۱۳۷۳
استاد مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف ۱۳۷۴
قائم مقام وزير فرهنگ و آموزش عالي ۱۳۷۵
رئيس دانشگاه صنعتي شريف ۱۳۷۶
رئيس شاخه مهندسي مكانيك فرهنگستان علوم ۱۳۷۶
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

متولد ۱۳۲۲ تهران